Κοινωνία και οικονομία (σελ.21 και εξής)

Κακώσεις του Νικηφόρου Α'   Στρατιωτικοποίηση - ναυτικά θέματα - εποικιστική πολιτική

Το κίνημα του Θωμά Σλάβου (μελέτη πρώτης πηγής)   Εργασία: 1η και 2η ερωτήσεις της ενότητας

Σλάβοι και Βούλγαροι (σελ.24 και εξής) Σκλαβηνίες Ίδρυση και οργάνωση του κράτους των

Βουλγάρων υπό τον Κρούμο (μελέτη όλων των πηγών της ενότητας)   Εργασία: 2η ερώτηση

Το Φραγκικό Κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών (σελ.26 και εξής)

(μελέτη όλων των πηγών της ενότητας)   Εργασία: 3η ερώτηση της ενότητας

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/179/1253,4499/